Oferta

Pełna księgowość

Osoby i instytucje zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości to:

 • Spółki handlowe - zarówno kapitałowe, jak i niektóre osobowe.
 • Osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie - pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
 • Gminy, powiaty, województwa i ich związki.

W zakresie pełnej obsługi księgowej oferujemy m.in:

 • Kompleksową obsługę w zakresie takich instytucji jak Urząd Skarbowy, GUS (Główny Urząd Statystyczny) oraz NBP (Narodowy Bank Polski). Obejmuje to załatwianie wszelkich formalności związanych z tymi instytucjami oraz przekazywanie niezbędnych informacji.
 • Bieżące doradztwo w tematach księgowych i podatkowych, które pozwala na zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami i optymalizację finansów podmiotu.
 • Optymalizację podatkową, czyli znalezienie legalnych sposobów minimalizacji obciążeń podatkowych, aby klient płacił dokładnie tyle, ile jest wymagane przez prawo, ale nie więcej.
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (Podatek dochodowy od osób prawnych), które są nieodłącznym elementem obowiązków podmiotu.
 • Obsługę transakcji zagranicznych, czyli pomoc w rozliczaniu transakcji z partnerami zagranicznymi, zgodnie z odpowiednimi regulacjami i wymogami.
 • Reprezentację klientów podczas kontroli podatkowych, co oznacza, że w razie kontroli ze strony organów podatkowych, podejmujemy działania w imieniu klienta i pomagamy w przejściu przez ten proces.
 • Księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, co gwarantuje rzetelne i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Księgowość uproszczona

Uproszczone zasady rachunkowości obejmują m.in.: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, oraz część spółek osobowych - o ile ich przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Dla przedsiębiorców, którzy wybierają uproszczoną księgowość, istnieją trzy możliwości

 • Ryczałt ewidencjonowany - w tej formie przedsiębiorca nie może odliczyć żadnych kosztów, a płaci stałą stawkę podatku od całego osiągniętego przychodu.
 • Karta podatkowa - to rozwiązanie dostępne tylko dla niektórych form prowadzenia działalności gospodarczej, a wysokość stawki podatku zależy od wielkości miejscowości, w której przedsiębiorca działa, oraz liczby zatrudnionych pracowników.
 • Księga przychodów i rozchodów - w tej formie podatek jest płatny od osiągniętego dochodu. Przedsiębiorca, który korzysta z księgi przychodów i rozchodów, rozlicza się według skali podatkowej (17% i 32%) lub za pomocą podatku liniowego (19%).

Obsługa kadrowa-płacowa i ZUS

Oferujemy m.in. :

 • Przygotowywanie kompletnego zestawu dokumentów dotyczących zatrudnienia i zwalniania pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, aby spełnić wszelkie wymogi prawne związane z procesem zatrudnienia.
 • Wystawianie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, ustalanie ich wymiarów i limitów, oraz ewidencja innych nieobecności pracowników, takich jak zwolnienia lekarskie
 • Kontrolowanie terminów związanych ze szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi, aby pracownicy spełniali wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem pracy.
 • Sporządzanie informacji do GUS (Główny Urząd Statystyczny), które są niezbędne dla celów statystycznych i raportowania.
 • Tworzenie comiesięcznych list płac pracowników, aby zapewnić terminowe i dokładne wypłaty wynagrodzeń.
 • Przygotowywanie rachunków do umów zlecenia/umów o dzieło, aby pracownicy prowadzący działalność na podstawie takich umów również byli odpowiednio rozliczeni.
 • Sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4) oraz deklaracji dochodów pracowników (PIT-11), co jest ważne dla właściwego rozliczenia podatkowego.
 • Przygotowanie deklaracji na potrzeby ZUS-u (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 • Kompletowanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników, które są wymagane przez instytucje, takie jak ZUS.
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników, które mogą być potrzebne np. przy ubieganiu się o kredyt.
 • Wyprowadzanie zaległości płacowych, aby zapewnić uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec pracowników.

Kontakt

Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

+48 6667 464 566

biuro@biurobkn.pl

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku

8.00-16.00